Mono House Taipei

Mono House Taipei open in October

first Mono House in Taiwan
opens in October